Agnieszka Chełmońska Studio

Dowiedz się jak przetwarzamy Twoje dane klikając w poniższy link:

Polityka Prywatności

Warszawa, dnia 30 listopada 2015 roku

Regulamin sklepu internetowego Agnieszka Chełmońska Studio

chelmonska.sklep.pl

określający zasady sprzedaży oferowanych przez sklep rzeczy

obowiązujący od dnia 1 grudnia 2015 roku

§ 1

Sprzedawca i kupujący, definicje

1. Sprzedawcą – prowadzącym sklep internetowy w domenie https://chelmonska.sklep.pl – jest Agnieszka Chełmońska prowadząca, w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, działalność gospodarczą pod firmą Agnieszka Chełmońska, adres: ul. Konopacka 3/5, 03-426 Warszawa, posiadająca numer identyfikacji podatkowej: 113-199-88-96 i numer statystyczny REGON: 017357690.

2. Sprzedawca, na potrzeby komunikowania się z Kupującym, posługuje się pocztą elektroniczną adres: aga.chelmonska@gmail.com i telefonem numer 501105475.

3. Kupującym jest każdy podmiot – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna, której przepis ustawy przyznaje zdolność prawną – składający zamówienie w sklepie internetowym o którym mowa w ust. 1 powyżej.

4. Konsumentem jest kupujący będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Przedsiębiorcą jest kupujący nie będący konsumentem.

6. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o „sklepie internetowym”, należy przez to rozumieć sklep w domenie https://chelmonska.sklep.pl prowadzony przez sprzedawcę o którym mowa w ust. 1 powyżej.

7. Dniami roboczymi w rozumieniu niniejszego regulaminu są dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 2

Zamówienia

1. Korzystanie ze sklepu internetowego możliwe jest pod warunkiem posiadania przez kupującego wyposażenia technicznego umożliwiającego dostęp do sieci internet i korzystanie z tego dostępu oraz posiadania czynnego konta poczty elektronicznej. Zakazane jest dostarczanie przez kupującego treści o charakterze bezprawnym, w tym naruszających prawa lub dobra osobiste osób trzecich lub niezgodnych z dobrymi obyczajami bądź zasadami współżycia społecznego.

2. Przed dokonaniem zamówienia kupujący zapoznaje się z regulaminem sklepu internetowego Agnieszka Chełmońska Studio chelmonska.sklep.pl, który dostępny jest pod adresem internetowym https://chelmonska.sklep.pl/jak-zamawiac/ Dokonując zamówienia kupujący potwierdza, że zapoznał się z postanowieniami regulaminu i że postanowienia te akceptuje. Zapoznanie się z regulaminem i jego akceptacja stanowią warunek korzystania ze sklepu internetowego.

3. Zawarte na stronie sklepu internetowego informacje dotyczące rzeczy i cen nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie kupujących do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży. Kupujący składa zamówienie poprzez wybór jednej lub kilku rzeczy oferowanych w sklepie internetowym, wypełniając zamieszczony na stronie formularz zamówienia. Podane przez kupującego dane muszą być prawdziwe i dotyczyć kupującego. Zamówienie będzie uznane za złożone, jeżeli w formularzu zamówienia zostaną zamieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację kupującego, w tym adres poczty elektronicznej i dane dotyczące wybranego przez kupującego sposobu dostawy i formy płatności. Złożenie przez kupującego zamówienia stanowi skierowaną do sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży określonych w zamówieniu rzeczy, na warunkach określonych w zamówieniu.

4. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia przesyłając, na adres poczty elektronicznej kupującego wskazany w formularzu zamówienia, automatyczną wiadomość zawierającą unikalny kod pozwalający na identyfikację zamówienia i kupującego. Wiadomość ta zawiera także informacje o wybranych przez kupującego rzeczach wraz z ceną i kosztami dostawy, a także wybranym przez kupującego sposobem dostawy i formą płatności.

5. W terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia sprzedawca, na adres poczty elektronicznej kupującego wskazany w formularzu zamówienia, przesyła kupującemu informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja ta stanowi oświadczenie sprzedawcy o przyjęciu oferty kupującego i z chwilą jej otrzymania przez kupującego dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

6. W przypadku niemożności realizacji zamówienia w terminie określonym w niniejszym regulaminie z uwagi na brak zamówionej rzeczy lub zamówionej ilości rzeczy, sprzedawca, w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany przez kupującego w formularzu zamówienia, powiadomi kupującego o tej okoliczności proponując inny termin realizacji zamówienia. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia. W przypadku braku dostępności rzeczy na rynku sprzedawca, w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany przez kupującego w formularzu zamówienia, powiadomi kupującego o tej okoliczności. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.

§ 3

Płatności i realizacja zamówień

1. Przedstawione w sklepie internetowym ceny są cenami brutto zawierającymi podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce. Ceny te nie zawierają kosztów dostawy. O kosztach tych kupujący informowany jest wybierając w formularzu zamówienia określony sposób dostawy i formę płatności. Całkowity koszt zamówienia zawierający cenę zamówionych rzeczy i koszty dostawy przedstawiany jest kupującemu w formularzu zamówienia przed wyborem opcji „kupuję i płacę” „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” i potwierdzany w automatycznej wiadomości o której mowa w § 2 ust. 4. Wiążące są ceny wskazane przy rzeczy w momencie składania zamówienia przez kupującego. Wszystkie ceny podawane są w złotych.

2. Kupujący ma możliwość wyboru następujących form płatności:

a)      przedpłata – kupujący uiszcza kwotę stanowiącą całkowity koszt zamówienia na konto bankowe sprzedawcy o numerze 59 1160 2202 0000 0002 9017 0780, w terminie 2 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania od sprzedawcy informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji o której mowa w § 2 ust. 5 regulaminu, przy czym zapłata dokonana jest w chwili zaksięgowania środków na koncie bankowym sprzedawcy;

b)      za pobraniem – kupujący uiszcza kwotę stanowiącą całkowity koszt zamówienia przy odbiorze rzeczy.

3. Dostawa rzeczy realizowana jest za pośrednictwem dostawcy – spółki Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Dostawa realizowana jest na adres wskazany przez kupującego w formularzu zamówienia. Dostawa realizowana jest w terminie trzech dni roboczych liczonych od dnia:

a)      zaksięgowania kwoty stanowiącej całkowity koszt zamówienia na koncie bankowym sprzedawcy w przypadku wyboru przez kupującego zapłaty w formie przedpłaty;

b)      wysłania kupującemu przez sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji o której mowa w § 2 ust. 5 regulaminu w przypadku wyboru przez kupującego zapłaty w formie za pobraniem.

4. W przypadku wyboru przez kupującego zapłaty w formie przedpłaty, kupujący podczas składania zamówienia ma możliwość wyboru opcji osobistego odbioru rzeczy w punkcie handlowo-usługowym sprzedawcy, mieszczącym się w Warszawie przy ul. Konopackiej 3/5. W takim przypadku sprzedawca, w terminie 2 dni roboczych liczonych od dnia zaksięgowania kwoty stanowiącej całkowity koszt zamówienia na koncie bankowym sprzedawcy, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany przez kupującego w formularzu zamówienia, powiadomi kupującego o możliwości osobistego odbioru rzeczy, informując jednocześnie kupującego o możliwych terminach odbioru rzeczy.

5. Wraz z rzeczą kupujący otrzymuje fakturę lub paragon, stosownie do wyboru kupującego dokonanego podczas składania zamówienia.

§ 4

Rękojmia za wady i reklamacje

1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy bez wad. Sprzedawca odpowiedzialny jest względem konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną – rękojmia. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy konsumentowi.

2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa – wada prawna.

3. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na konsumenta.

4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Konsument może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby konsumenta inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, konsument może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

6. Konsument wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi jest zobowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres sprzedawcy.

7. Reklamacja może być przesłana za pomocą poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy sprzedawcy wskazane w § 1 ust. 2 regulaminu. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis stwierdzonej przez konsumenta wady wraz z datą jej wystąpienia oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanej rzeczy w sklepie internetowym sprzedawcy, np. kopię faktury, paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji konsumenta w ciągu czternastu dni kalendarzowych. Stanowisko sprzedawcy przesyłane jest konsumentowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, chyba że konsument w zgłoszeniu reklamacyjnym zażądał udzielenia odpowiedzi na piśmie, wskazując jednocześnie adres do korespondencji. Jeżeli konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

8. W stosunku do przedsiębiorców odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.

§ 5

Postanowienia dotyczące konsumentów

1. Poniższe postanowienia § 5 mają zastosowanie jedynie do konsumentów.

2. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów o których mowa w ust. 6 poniżej. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

3. Konsument może odstąpić od umowy, składając sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

6. Koszty zwrotu rzeczy ponosi konsument. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Do umów zawartych na podstawie regulaminu zastosowanie ma powszechnie obowiązujące prawo polskie.

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do przedmiotowego trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl. Wszelkie spory pomiędzy sprzedawcą a przedsiębiorcami, wynikające z umów zawartych na podstawie regulaminu, będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby sprzedawcy.

3. Dane osobowe przekazane sprzedawcy podczas dokonywania zamówienia wykorzystywane są jedynie w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania i rozliczenia umowy.

4. W stosunku do przedsiębiorców sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez przedsiębiorcę.

5. Sklep internetowy używa plików cookies umożliwiających prawidłową realizację zamówień. Korzystanie ze sklepu internetowego oznacza zgodę na ich użycie zgodnie z ustawieniami przeglądarki internetowej kupującego. Ustawienia te mogą być w każdej chwili zmienione przez kupującego.

6. Sklep internetowy realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2015 roku.

załącznik numer 1 do regulaminu

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Agnieszka Chełmońska

ul. Konopacka 3/5, 03-426

aga.chelmonska@gmail.com

– Ja ……………………………………………………………………………..  niniejszym informuję  o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

– Data odbioru rzeczy: ………………………………………………………………………………………………….

– Imię i nazwisko konsumenta: ……………………………………………………………………………………..

– Adres konsumenta: …………………………………………………………………………………………………….

– Adres poczty elektronicznej konsumenta: …………………………………………………………………….

– Numer rachunku bankowego konsumenta do zwrotu wpłaconych środków: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Uwagi: ………………………………………………………………………………………………………………………

– Podpis konsumenta: ………………………………………………………..

– Data: …………………………………….

Pobierz Regulamin w formacie pdf